Kde jsem: Euro úvěr » Články


Nový občanský zákoník má výrazně omezit lichvu

Nový občanský zákoník (pozn. zákon č. 89/2012 Sb.) poprvé definuje, jak vypadá lichvářská smlouva, a umožní takovou smlouvu zrušit. Navíc skoncuje i s příliš vysokými úroky.

"Jestliže jde o samotnou definici lichvy, tak ji spojujeme s případem, kdy někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozrušení nebo obdobného jiného stavu a vytěží z toho protiplnění, jehož majetková hodnota je v hrubém nepoměru k tomu, co sám poskytl," vysvětluje šéf tiskového odboru ministerstva spravedlnosti Robert Schuster. Definice lichvy tak podle něj nedopadne jen na nepřiměřené úroky, ale také na výši RPSN a má sankční plnění, jako jsou smluvní pokuty, úroky z prodlení apod.

Pokud smlouva splňuje některé z těchto podmínek, může ji soud na návrh dlužníka prohlásit za neplatnou. To dosud nešlo. Lichva sice byla chápána jako trestný čin (pozn. a je dosud chápána jako trestný čin podle ustanovení § 218 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), avšak jeho dokázání (či spíše prokázání nezávislým soudem) bylo pro dlužníky téměř nemožné. "Jelikož současný občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) s termínem lichva neoperuje, soudy vyslovovaly neplatnost uvedených smluv na základě jejich rozporu s dobrými mravy (contra bonos mores). Českým soudům se tak tedy usnadní právní argumentace a nová právní norma bude co do zákazu lichvy pro laiky čitelnější a jasnější, což je jistě dobře," říká právník Petr Němec.

Jestliže soud lichvářskou smlouvu zruší, nemusí dlužníci platit pokuty za odstoupení od smlouvy ani jiné sankční poplatky. Má to ale háček. Dlužník musí úvěrové firmě vrátit všechny finanční prostředky, které si od ní předtím půjčil. "S neplatností smlouvy padají všechny ujednání v ní obsažená - nejen ta o vysokých úrocích a smluvních pokutách, nýbrž také klauzule o splatnosti nebo o splácení půjčky ve splátkách. V důsledku toho se půjčka stane splatnou okamžitě", potvrzuje Schuster. Ti dlužníci, kteří uzavřeli nevýhodnou smlouvu např. s příliš vysokými úroky, ale na splácení celé půjčky najednou nemají, budou mít ještě jednu možnost - požádat soud o snížení úroku. Pokud civilní soud uzná, že úrok  je nepřiměřeně vysoký, může ho snížit.

"Půjčí-li si tedy někdo u lichváře na padesátiprocentní úrok, soud nezruší celý kontrakt, ale úrok sníží na rozumnou míru, např. na 16 procent," vysvětluje Schuster. Právě 16procentní úrok je typickým (rozuměj průměrným) úrokem u spotřebitelských úvěrů a podle expertů lze rovněž očekávat, že soudy při posuzování výše úroků budou vycházet z nejvyšších úroků v hypotečních bankách. "Pokud bude lichevní smlouva výrazně převyšovat tyto úroky, bude to považovat za nepřiměřené," potvrzuje Němec.

Nový občanský zákoník sice výrazně uleví dlužníkům, ale ne těm, kteří podnikají. Vychází totiž z přesvědčení, že podnikatel je profesionálem, který disponuje větší mírou odborných znalostí. Důležitým hlediskem je i rovnost při vyjednávání. Podle odborníků by nový kodex soukromého práva mohl jít v potírání lichvy ještě mnohem dál. "Hranice lichvy by mohla být stanovena jako procentuální odchylka od průměrných tržních úroků. Z hlediska ochrany slabší strany by bylo přínosem i stanovení max. hranice RPSN," říká advokát Lukáš Havel (s využitím Jůzlová, P. Zákon pomůže obětem lichvy, deník Lidové noviny-příloha Peníze & Byznys, dne 12. 7. 2013, s. 13).

autor. Jakub Král

Adresa: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 773 187 959

Nebankovní hypotéky
od 50 tisíc do 10 milionů Nebankovní developerské úvěry
od 5 do 30 milionů